Xortec oli mukana Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa, jonka toteutusaika oli 1.9.2017 – 30.11.2020. Hankkeen tavoitteena oli opetusteknologia-alan yritysten liiketoiminnan kehittäminen yhteiskehittämisen ja kokeilutoiminnan kautta sekä digitaalisten ja fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen kaupungeissa. Hankkeen aikana kehitettiin ratkaisuja ja järjestettiin kokeiluja mm. digitaalisten työkalujen, VR- ja AR-teknologioiden, koulutus- ja oppimisanalytiikan, fyysisten oppimisympäristöjen sekä tuote- ja palvelukehitysympäristöjen tiimoilta.

 

Tilankäytön hallintaa voidaan tehostaa käyttöastetta mittaamalla


Xortec oli mukana hankkeessa kehittämässä fyysisiä oppimisympäristöjä, tarkoituksena tuottaa dataa älykkääseen tilankäytön hallintaan IoT-teknologian avulla. Xortecin suunnitteleman ja valmistaman Main-IoT Multi Guardin avulla pystytään seuraamaan, tallentamaan ja analysoimaan sisätilojen olosuhteissa tapahtuvia muutoksia. Multi Guard on olosuhdevahti, joka havaitsee mm. liikkeen, äänenvoimakkuuden ja ilmanlaadun. Näiden suureiden avulla pystytään arvioimaan esimerkiksi tilojen käyttöastetta. Laitteen tuottaman lähes reaaliaikaisen datan myötä tilojen käyttöön saadaan joustavuutta, ennakoitavuutta ja tehokkuutta. Energiaa säästetään optimaalisella huonelämpötilan säätämisellä. Esimerkiksi tyhjien tilojen alempi huonelämpötila tuo huomattavat säästöt.

 

Hankkeessa Xortec sai mahdollisuuden testata sensorilaitteidensa tarkkuutta ja jatkokehittämistarpeita olosuhdemittaukseen.  Xortec asensi Multi Guard laitteet Ressun koulun luokkatiloihin helmikuussa 2020. Laitteiden avulla seurattiin luokkatilojen käyttöastetta, tunnistettiin tyhjät tilat ja luotiin joustavuutta sopivien luokkatilojen löytämiseen.

Yhdistämällä sensoridataa ja koneoppimisen malleja pystytään arvioimaan henkilömääriä tiloissa ja täten tuottamaan yksityiskohtaisempaa dataa tilojen käyttöasteesta.

 

 

 

 

Tilahallinnan haasteet kouluissa

 

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen projektipäällikkö Anna Rantapero-Laine kertoo Ressun koulun tilahallinnan haasteista, joiden perusteella lähdettiin pilotoimaan IoT-ratkaisuja.

-Opettajat kokevat, että luokkatilat ovat aina varattuja. Käytännössä näin ei useinkaan ole, vaan kalenterivaraukset ovat vain päivittämättä. Opettajien tulee pystyä jakamaan oppilasryhmiä eri tiloihin työskentelemään joustavasti ja siihen tarvitaan uusia ratkaisuja. Koulujen iltakäytön koordinointi ja sitä kautta esimerkiksi tieto käytössä olevista tiloista ilmanvaihdon turhan päällä pidon minimoiseksi on tarpeen. Tarvitaan sensoreiden tuottamaa tietoa tiedolla johtamisen välineeksi.

Hankkeessa tehdyn selvityksen mukaan yhtenä ratkaisuna tarkemman tilavaraustiedon löytämiseksi voisi olla sensoreiden ja kalenterivarausten yhdistäminen. Rantapero-Laineen mukaan kaupunkia kiinnostaa eri valmistajien sensoreiden laatu ja toimivuus omassa kontekstissaan yleisestikin. Sensoreista saatavaa tilahallinnan dataa voidaan mahdollisesti käyttää hyödyksi myös suunniteltaessa uusia koulurakennuksia ja peruskorjattaessa vanhoja. Laitteiden avulla saadaan myös tietoa siitä, mitä tiloja käytetään ja minkälaiset tilat koetaan toimiviksi.

Rantapero-Laine kertoo, että koulun arjessa reaaliaikainen tieto esimerkiksi vapaina olevista tiloista on tarpeen. Opettajille, oppilaille ja muille koulukiinteistön käyttäjille nopea tapa löytää vapaata tilaa ja muuta tietoa esimerkiksi tilan ilmanlaadusta on tärkeää. Jatkossa tulisikin panostaa siihen, että koulurakennukset ovat entistäkin parempia ja älykkäämpiä, ja vastaavat käyttäjien tarpeisiin.

 

 

Lue Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen loppuraportti